Giao dịch là công việc nhằm phát triển bản thân: phát huy những ưu điểm, hạn chế lặp lại những sai lầm. Khi chúng ta phát triển được bản thân, ngày một tiến bộ hơn, những thứ tốt đẹp sẽ đến sau đó. Mỗi người đều được cấu thành từ 2 thành phần: thể chất và nội tâm. Luyện tập để cải thiện thể chất và vững vàng nội tâm là điều bắt buộc trong hành trình phát triển bản thân. Trong giao dịch chúng ta không biết được thị trường bên ngoài đang nghĩ gì, nhưng chúng ta phải biết mình đang nghĩ gì.

Mục này được chia làm 3 chủ đề: giao dịch, chạy bộ và thiền. Đây là những chia sẽ cá nhân trong cách nhận định thị trường, cách luyện tập chạy bộ, cách nhìn nhận sự vật, hiện tượng khách quan. Tôi không có thành tựu gì trong 3 mảng này để hướng dẫn mọi người. Bài viết chỉ mang tính tường thuật "tôi đang luyện tập như thế nào", để tôi có thể theo dõi tiến trình và đánh giá lại bản thân sau từng giai đoạn. Dĩ nhiên, nếu chúng hữu ích và các bạn luyện tập cùng thì càng tốt.

58
Jogging
22 opinion
12 5 5
positive 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
neutral 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
negative 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
33
Meditation
7 opinion
3 2 2
positive 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
negative 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
neutral 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
positive 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
neutral 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
negative 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
neutral 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.
positive 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
negative 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id congue dolor. Vivamus eleifend vitae nunc sed tincidunt.