Tôi dùng nhật kí để làm định hướng tránh tác động tâm lý tức thời lôi kéo và tôi phải đọc lại nó để rút ra bài học. Vì công khai nên nó không chi tiết như một nhật kí giao dịch điển hình nhưng vẫn chứa đựng góc nhìn chủ quan cá nhân.

Mỗi tuần được viết một trang riêng biệt và được cập nhật hằng ngày trước phiên Âu mở cửa.